1 Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2 - Express Edition

官方下载地址:https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=30438 可以根据电脑的性能选择不同的版本,如下所示:
download face

2 Microsoft® SQL Server® 2012 Evaluation

官方下载地址:https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=29066
同样你也一根据自己的电脑需求,下载不同的版本,如下所示:
download face 2012

3 sql server 2012 秘钥

原文

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVELOPER 版(开发版)
序列号:YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y
MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE SERVER/CAL EDITION 版(服务器/ CAL版)
序列号:748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8H

MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD 版(标准版)
序列号:YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7

MICROSOFT SQL SERVER 2012 WEB 版(WEB 版)
序列号:FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F

MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE CORE 版(企业版)
序列号:FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28

MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE 版(企业版)
序列号:HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6

写在最后

欢迎大家关注鄙人的公众号【麦田里的守望者zhg】,让我们一起成长,谢谢。
微信公众号